Scéim N11 / N25 Maolán na nGabhar go Calafort Ros Láir

Comhairliúchán Poiblí
6ú Iúil go 3ú Lúnasa

Public Consultation Update: There is a very high level of Interest in the public consultation for the N11/N25 Oilgate to Rosslare Harbour Scheme, with a large volume of responses coming from local residents. To better facilitate this ongoing dialogue, Wexford County Council has extended the current public consultation by a further two weeks. Members of the public will now have until Monday 3rd August to submit their feedback forms online at www.oilgate2rosslareharbour.ie or by freepost using the envelope provided in leaflets distributed in the area.

The timeline for engaging directly with the project team as part of the public consultation has also been extended until 5.00pm on Friday 10th July. During this time senior members of the project team will be available to respond to all queries as soon as possible, and to provide further information that may be requested. Queries can be submitted via the project customer services phone line on 053 9196000 or by email at customerservice@wexfordcoco.ie, and arrangements will be made for a senior member of the project team to get in touch. General project queries can continue to be directed to the project at any time via phone, email, post, or the website.

Notwithstanding the ongoing restrictions in place due to Covid-19 which restricts face to face public information meetings, Wexford County Council is committed to engaging in a comprehensive, informative and constructive public consultation process to provide the public with all of the information that is available at this early stage of the option selection process. The process will also allow for vital feedback which will contribute to the project team’s assessment of all available scheme options

“Tá Comhairle Contae Loch Garman ag lorg tuairimí an phobail ar Scéim N11 / N25 Maolán na nGabhar go Calafort Ros Láir

Is é aidhm ag scéim seo ná forbairt a dhéanamh ar cuid bóthar ardchaighdeánach le fad garbh 30 ciliméadar 30km ón M11 ó thuaidh ó Maolán na nGabhar go dtí an N25 ag Calafort Ros Láir, chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus  acmhainn an N11 agus an N25, sábháilteacht ar bhóithre agus rochtain ar Europort Rosslare.

Is féidir leis an bpobal cur i láthair a thuairimí le linn an phróisis chomhairliúcháin a bheidh ar siúl ón 6ú go dtí 20 Iúil 2020.”

For full Press release click this link >>

For more information on the Public Consultation click here >>

RÉAMHRÁ

Tá Comhairle Contae Loch Garman ag obair i gcomhar le Transport Infrastructure Ireland (TII) chun thart ar 30km de bhóthar ardchaighdeáin a fhorbairt a nascfaidh Europort Ros Láir / Loch Garman le Baile Átha Cliath tríd an M11 agus Corcaigh / Port Láirge tríd an N25. Osclaíodh an mótarbhealach M11 i nGuaire go hInis Córthaidh do thrácht i mí Iúil 2019, agus tá an tionscadal ag déanamh staidéir ar an N11 atá ann laisteas den mhótarbhealach seo, trí shráidbhaile Oilgate agus ar aghaidh go Loch Garman, chomh maith leis an mbóthar N25 ag nascadh ó Loch Garman go Calafort Ros Láir. Tá na bealaí seo mar chuid de Bhealach Ainmnithe E01 na hEorpa agus soláthraíonn siad nasc díreach le mórthír na hEorpa agus leis an Ríocht Aontaithe trí Europort Ros Láir. Is codanna tábhachtacha den líonra iompair náisiúnta é seo agus tá sé mar aidhm ag an tionscadal a chinntiú go bhfuil an cumas agus an athléimneacht ag na codanna den líonra atá i gceist chun freastal ar riachtanais iompair amach anseo ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Déanfar an gá atá leis an tionscadal a thástáil de réir leibhéal na seirbhíse a chuireann an líonra ar fáil d’úsáideoirí bóithre anois agus amach anseo le fócas ar shábháilteacht ar bhóithre, leibhéil tráchta, amanna turais, feidhmíocht oibriúcháin agus easnaimh líonra.

Is iad na tosaíochtaí is mó na scéime ná;

• Minicíocht agus déine na n-imbhuailtí agus na dtaismeach ar an N11 & N25 a laghdú,
• Buntáistí eacnamaíocha dearfacha a chruthú do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí trí iontaofacht am na dturas a fheabhsú agus amanna na dturas a laghdú,
• Forbairt réigiúnach a spreagadh trí nascacht le Europort Ros Láir agus Loch Garman a fheabhsú,
• Tacú le hinfheistíocht sa cheantar níos leithne chun rochtain ar phoist, ar shaoráidí tábhachtacha agus ar dheiseanna sóisialta a mhéadú,
• Caighdeán ginearálta na beatha a fheabhsú,
• Éilimh an daonra atá ag dul i méid a chomhlíonadh
• Déan soláthar d’infheistíocht mhór i réigiúin tuaithe
• Tionchair dhiúltacha ar an timpeallacht atá ann cheana a sheachaint nó a íoslaghdú

Tá Comhairle Contae Loch Garman tar éis Mott MacDonald Ireland Limited a cheapadh chun an tionscadal a chur chun cinn tríd an bpróiseas pleanála agus deartha. Forbrófar an próiseas dearaidh i gcéimeanna, agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sa chinnteoireacht ag gach céim.

TIONSCADAL CÚLRA

Rinneadh roinnt oibre roimhe seo ar an tionscadal idir 2009 agus 2011. Críochnaíodh staidéar srianta ar dtús, ina raibh ceithre phríomhghné; saincheisteanna fisiciúla, nós imeachta, dlíthiúla agus comhshaoil ​​a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an bhforbairt a bheartaítear. Rinneadh taighde mionsonraithe ar na srianta chun na saincheisteanna go léir a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar fhorbairt na scéime a chinneadh. Rinneadh anailís ar thorthaí an staidéir seo agus úsáideadh iad chun láithreacha bealaigh ionchasacha a fhorbairt. Thosaigh gach ceann de na hocht mbóthar féideartha aitheanta ó thuaidh ó Gheata na hOla agus chríochnaigh siad ag Cuan Ros Láir.

Le rannpháirtíocht phoiblí chuimsitheach a éascú, reáchtáladh sraith imeachtaí comhairliúcháin phoiblí chun tuairimí a bhailiú agus a mheas ar an bhforbairt a bheartaítear, go háirithe maidir le conas a rachadh na roghanna bealaigh féideartha i bhfeidhm ar an bpobal. Cheadaigh sé seo an chonair bhealaigh roghnaithe don scéim a chinneadh. Tá conair phleanála 300m ar leithead i bhfeidhm don scéim tar éis fhoilsiú na Tuarascála um Roghnú Bealaí in 2011. Ceadaíonn an chonair 300m ar leithead solúbthacht le linn dearadh mionsonraithe na scéime.

Is nasc ríthábhachtach é an scéim seo idir mórthír na hEorpa agus oileán na hÉireann. Le hoscailt scéim M11 Mótarbhealaigh Ghuaire agus Inis Córthaidh i mí Iúil 2019, is é an chuid den líonra atá i gceist an t-aon chuid den 375km Euroroute E01 ó Latharna go Ros Láir, nach bhfuil ag feidhmiú de réir caighdeán débhealaigh / mótarbhealaigh ardchaighdeáin. Mar a luadh cheana, tá an scéim bóthair seo ag teacht le cuspóirí polasaithe agus pleananna náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

Tá athchuairt á tabhairt ar an bpróiseas um staidéar ar shrianta agus ar roghnú bealaigh mar gheall ar an tréimhse ama naoi mbliana ó cuireadh na próisis roimhe seo i gcrích in 2011. Bainfear úsáid as na staidéir a tugadh chun críche ag an am sin do na staidéir reatha agus comhlánófar iad le staidéir chun dáta a aithint aon athruithe ar an timpeallacht nádúrtha agus thógtha sna blianta idir an dá linn. Cinnteoidh sé seo go ndéanfar cinntí criticiúla ar an tionscadal ar bhonn faisnéise agus measúnachtaí cothrom le dáta.

AMLÍNE AN TIONSCADAIL

Leithdháileadh maoiniú ar Chomhairle Contae Loch Garman in 2019 & 2020 chun obair phleanála agus deartha a chur chun cinn ar an tionscadal. I rith 2020 tá sé beartaithe tabhairt faoi staidéir éagsúla agus táthar ag súil go leanfar ar aghaidh le cleachtadh tosaigh faisnéise agus comhairliúcháin phoiblí in earrach na bliana 2020 le tuilleadh comhairliúcháin phoiblí níos déanaí i 2020. Tá Comhairle Contae Loch Garman feasach gur mhaith le cónaitheoirí agus pobail áitiúla níos mó cinnteacht maidir leis na moltaí deiridh don tionscadal agus amlínte don phleanáil agus don tógáil. Tar éis an dearbhaithe deiridh a bheith ag súil leis an gconair bhealaigh in 2020 agus na próisis deartha agus measúnaithe comhshaoil ​​a thabhairt chun críche, táthar ag súil go bhféadfadh an tionscadal dul ar aghaidh trí na próisis phleanála reachtúla faoi dheireadh 2022 ar a luaithe. Tá an tionscadal ag céim luath forbartha fós, agus mar sin níl sé indéanta ag an am seo fráma ama dóchúil le haghaidh tógáil an tionscadail a léiriú a bheidh ag brath ar thoradh an phróisis fhormheasa reachtúil pleanála agus ag fáil an mhaoinithe riachtanaigh . Tá dul chun cinn ar an tionscadal faoi réir ag maoiniú leanúnach ó Infrastruchtúr Iompair Éireann.