Scéim N11 / N25 Maolán na nGabhar go Calafort Ros Láir

rogha scéime roghnaithe

Update – 3rd August 2021

Tá an Tuarascáil ar Roghnú Roghanna ar fáil anois ar leathanach na bhFoilseachán.

Update on Preferred Scheme Option – 17th June 2021

Wexford County Council has today announced that Option C has been confirmed as the scheme option that can best deliver the objectives of the N11/N25 Oilgate to Rosslare Harbour scheme . This critically important infrastructural project aims to significantly improve road safety, expand capacity, and shorten journeys for both private and commercial traffic in the Wexford region, particularly in light of the increased importance of Rosslare Europort post-Brexit.

Scheme Option C is approximately 31km in length and utilises a mix of both the existing road corridor, which will be upgraded, and new corridor that will bypass significant constraints and deficiencies on sections of the existing corridor.

To identify the ‘Preferred Scheme Option’, the project team undertook an appraisal of the options and con­sidered public feedback. The selection process and outcome are outlined in an information brochure which will be circulated in the broader geographic area in the coming week and is also outlined at the Virtual Display Room available here.

RÉAMHRÁ

Tá Comhairle Contae Loch Garman ag obair i gcomhar le Transport Infrastructure Ireland (TII) chun thart ar 30km de bhóthar ardchaighdeáin a fhorbairt a nascfaidh Europort Ros Láir / Loch Garman le Baile Átha Cliath tríd an M11 agus Corcaigh / Port Láirge tríd an N25. Osclaíodh an mótarbhealach M11 i nGuaire go hInis Córthaidh do thrácht i mí Iúil 2019, agus tá an tionscadal ag déanamh staidéir ar an N11 atá ann laisteas den mhótarbhealach seo, trí shráidbhaile Oilgate agus ar aghaidh go Loch Garman, chomh maith leis an mbóthar N25 ag nascadh ó Loch Garman go Calafort Ros Láir. Tá na bealaí seo mar chuid de Bhealach Ainmnithe E01 na hEorpa agus soláthraíonn siad nasc díreach le mórthír na hEorpa agus leis an Ríocht Aontaithe trí Europort Ros Láir. Is codanna tábhachtacha den líonra iompair náisiúnta é seo agus tá sé mar aidhm ag an tionscadal a chinntiú go bhfuil an cumas agus an athléimneacht ag na codanna den líonra atá i gceist chun freastal ar riachtanais iompair amach anseo ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Déanfar an gá atá leis an tionscadal a thástáil de réir leibhéal na seirbhíse a chuireann an líonra ar fáil d’úsáideoirí bóithre anois agus amach anseo le fócas ar shábháilteacht ar bhóithre, leibhéil tráchta, amanna turais, feidhmíocht oibriúcháin agus easnaimh líonra.

Is iad na tosaíochtaí is mó na scéime ná;

• Minicíocht agus déine na n-imbhuailtí agus na dtaismeach ar an N11 & N25 a laghdú,
• Buntáistí eacnamaíocha dearfacha a chruthú do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí trí iontaofacht am na dturas a fheabhsú agus amanna na dturas a laghdú,
• Forbairt réigiúnach a spreagadh trí nascacht le Europort Ros Láir agus Loch Garman a fheabhsú,
• Tacú le hinfheistíocht sa cheantar níos leithne chun rochtain ar phoist, ar shaoráidí tábhachtacha agus ar dheiseanna sóisialta a mhéadú,
• Caighdeán ginearálta na beatha a fheabhsú,
• Éilimh an daonra atá ag dul i méid a chomhlíonadh
• Déan soláthar d’infheistíocht mhór i réigiúin tuaithe
• Tionchair dhiúltacha ar an timpeallacht atá ann cheana a sheachaint nó a íoslaghdú

Tá Comhairle Contae Loch Garman tar éis Mott MacDonald Ireland Limited a cheapadh chun an tionscadal a chur chun cinn tríd an bpróiseas pleanála agus deartha. Forbrófar an próiseas dearaidh i gcéimeanna, agus beidh deis ag an bpobal páirt a ghlacadh sa chinnteoireacht ag gach céim.

TIONSCADAL CÚLRA

Rinneadh roinnt oibre roimhe seo ar an tionscadal idir 2009 agus 2011. Críochnaíodh staidéar srianta ar dtús, ina raibh ceithre phríomhghné; saincheisteanna fisiciúla, nós imeachta, dlíthiúla agus comhshaoil ​​a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an bhforbairt a bheartaítear. Rinneadh taighde mionsonraithe ar na srianta chun na saincheisteanna go léir a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar fhorbairt na scéime a chinneadh. Rinneadh anailís ar thorthaí an staidéir seo agus úsáideadh iad chun láithreacha bealaigh ionchasacha a fhorbairt. Thosaigh gach ceann de na hocht mbóthar féideartha aitheanta ó thuaidh ó Gheata na hOla agus chríochnaigh siad ag Cuan Ros Láir.

Le rannpháirtíocht phoiblí chuimsitheach a éascú, reáchtáladh sraith imeachtaí comhairliúcháin phoiblí chun tuairimí a bhailiú agus a mheas ar an bhforbairt a bheartaítear, go háirithe maidir le conas a rachadh na roghanna bealaigh féideartha i bhfeidhm ar an bpobal. Cheadaigh sé seo an chonair bhealaigh roghnaithe don scéim a chinneadh. Tá conair phleanála 300m ar leithead i bhfeidhm don scéim tar éis fhoilsiú na Tuarascála um Roghnú Bealaí in 2011. Ceadaíonn an chonair 300m ar leithead solúbthacht le linn dearadh mionsonraithe na scéime.

Is nasc ríthábhachtach é an scéim seo idir mórthír na hEorpa agus oileán na hÉireann. Le hoscailt scéim M11 Mótarbhealaigh Ghuaire agus Inis Córthaidh i mí Iúil 2019, is é an chuid den líonra atá i gceist an t-aon chuid den 375km Euroroute E01 ó Latharna go Ros Láir, nach bhfuil ag feidhmiú de réir caighdeán débhealaigh / mótarbhealaigh ardchaighdeáin. Mar a luadh cheana, tá an scéim bóthair seo ag teacht le cuspóirí polasaithe agus pleananna náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

Tá athchuairt á tabhairt ar an bpróiseas um staidéar ar shrianta agus ar roghnú bealaigh mar gheall ar an tréimhse ama naoi mbliana ó cuireadh na próisis roimhe seo i gcrích in 2011. Bainfear úsáid as na staidéir a tugadh chun críche ag an am sin do na staidéir reatha agus comhlánófar iad le staidéir chun dáta a aithint aon athruithe ar an timpeallacht nádúrtha agus thógtha sna blianta idir an dá linn. Cinnteoidh sé seo go ndéanfar cinntí criticiúla ar an tionscadal ar bhonn faisnéise agus measúnachtaí cothrom le dáta.

AMLÍNE AN TIONSCADAIL

Leithdháileadh maoiniú ar Chomhairle Contae Loch Garman in 2019 & 2020 chun obair phleanála agus deartha a chur chun cinn ar an tionscadal. I rith 2020 tá sé beartaithe tabhairt faoi staidéir éagsúla agus táthar ag súil go leanfar ar aghaidh le cleachtadh tosaigh faisnéise agus comhairliúcháin phoiblí in earrach na bliana 2020 le tuilleadh comhairliúcháin phoiblí níos déanaí i 2020. Tá Comhairle Contae Loch Garman feasach gur mhaith le cónaitheoirí agus pobail áitiúla níos mó cinnteacht maidir leis na moltaí deiridh don tionscadal agus amlínte don phleanáil agus don tógáil. Tar éis an dearbhaithe deiridh a bheith ag súil leis an gconair bhealaigh in 2020 agus na próisis deartha agus measúnaithe comhshaoil ​​a thabhairt chun críche, táthar ag súil go bhféadfadh an tionscadal dul ar aghaidh trí na próisis phleanála reachtúla faoi dheireadh 2022 ar a luaithe. Tá an tionscadal ag céim luath forbartha fós, agus mar sin níl sé indéanta ag an am seo fráma ama dóchúil le haghaidh tógáil an tionscadail a léiriú a bheidh ag brath ar thoradh an phróisis fhormheasa reachtúil pleanála agus ag fáil an mhaoinithe riachtanaigh . Tá dul chun cinn ar an tionscadal faoi réir ag maoiniú leanúnach ó Infrastruchtúr Iompair Éireann.